Informacje ogólne

Do wszystkich naszych szkół rekrutacja trwa cały rok

 • obowiązuje kolejność zgłoszeń (liczy się data złożenia wniosku oraz uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w terminie 5 dni od złożenia wnioski, gdzie warunki te muszą być spełnione łącznie)
 • zgłoszenia dziecka rodzice/prawni opiekunowie mogą dokonać osobiście w sekretariacie szkoły
 • zgłoszenia przyjmowane są do momentu wyczerpania miejsc, następnie kandydat jest umieszczany na listę rezerwową (osoby z listy rezerwowej będą przyjmowane w razie zwolnienia się miejsca)
 • warunkiem przyjęcia dziecka jest pełna akceptacja przez jego rodziców/opiekunów prawnych Statutu Szkoły
 • przyjęcie dziecka do naszych szkół następuje po podpisaniu dwustronnej umowy dotyczącej woli umieszczenia dziecka w naszej placówce przez rodziców i dyrektora szkoły oraz uiszczenie wpisowego
 • pierwszeństwo mają dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do szkół GEM „Ogród Edukacji”

Szkoła podstawowa

Rodzice uczniów zapisanych do I klasy szkoły podstawowej dostarczają  następujące dokumenty:

 • 3 zdjęcia
 • PESEL dziecka
 • zaświadczenie o ukończeniu klasy „0” oraz opinię pedagogiczną
 • karta badania rozwoju i zdrowia dziecka 6-letniego
 • nazwa i adres szkoły rejonowej właściwej dla miejsca zameldowania ucznia

Rodzice uczniów zapisanych do klas II-VIII szkoły podstawowej  w rekrutacji uzupełniającej dostarczają  następujące dokumenty:

 • 3 zdjęcia
 • PESEL dziecka
 • nazwa i adres szkoły rejonowej właściwej dla miejsca zameldowania ucznia
 • dokumentację z poprzedniej placówki, do której uczęszczał uczeń (świadectwo ostatniej ukończonej klasy oraz wykaz ocen śródrocznych)

Wniosek o przyjęcie do SP

Liceum

Zgłoszeni uczniowie poza warunkami ogólnymi dodatkowo muszą wykazać się:

 • oceną dobrą lub wyższą ze sprawowania w klasie VIII SP lub klas poprzedzających obecną LO
 • średnią ocen powyżej 4,0  w klasie VIII SP
 • łącznym dobrym wynikiem z egzaminu po VIII klasie

Uczniowie zapisani do liceum dostarczają  następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • 3 zdjęcia
 • PESEL ucznia
 • ewentualne opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dotyczące ucznia
 • nazwa i adres szkoły rejonowej właściwej dla miejsca zameldowania ucznia
 • kartę zdrowia
 • świadectwo ukończenia klasy VIII SP oraz wynik egzaminu po klasie VIII

W przypadku rekrutacji uzupełniającej do klas II-IV należy dodatkowo złożyć dokumentację z poprzedniej placówki, do której uczęszczał uczeń (świadectwo z ostatniej ukończonej klasy oraz wykaz ocen śródrocznych)

Wniosek o przyjęcie do LO

Dołącz do grona naszych zadowolonych uczniów